Help

Profile

minhchay
Nickname minhchay
Location Aruba
Birthday 1/1
Sex Male
About Myself
B?n s?ng m?t cu?c s?ng thu?n chay, và b?n yêu r??u vang? Nh? b?n có th? bi?t, không ph?i t?t c? các lo?i r??u đ?u là thu?n chay - các thành ph?n d?a trên đ?ng v?t v?n th??ng đ??c s? d?ng trong s?n xu?t r??u vang. Trong bài vi?t này tôi s? chia s? thông tin v? nh?ng gì t?o ra m?t lo?i r??u thu?n chay và ý t??ng v? n?i mua r??u vang thu?n chay t?t nh?t mà b?n có th? th??ng th?c mà không c?m th?y t?i l?i.

R??u vang thu?n chay là gì?

C? hai nhà s?n xu?t r??u vang không h?u c? và h?u c? đ?u s? d?ng cái g?i là ch?t làm m?n trong quá trình s?n xu?t đ? làm s?ch và làm m?n r??u, đ? c?i thi?n ch?t l??ng c?a nó theo nh?ng cách khác nhau. Các tác nhân ph?t có th? là đ?ng v?t ho?c thu?n chay.

Các ch?t làm m?n h?p th? mây, ch?t không mong mu?n và mùi v? trong r??u, do đó c?i thi?n ch?t l??ng c?a nó. Sau khi ph?t ti?n, r??u vang đ??c chuy?n t? b? tinh thành b? rõ ràng, sau đó nó đ??c đóng chai. T?i th?i đi?m này, không có d?u v?t c?a ch?t làm m?n có th? đ??c tìm th?y trong r??u đóng chai n?a.

Đ?i v?i ng??i ăn chay, v?n không th? ch?p nh?n u?ng r??u nh? v?y, vì b?t k? vi?c s? d?ng s?n ph?m đ?ng v?t nào là không mong mu?n, ngay c? khi ch?t có ngu?n g?c đ?ng v?t không th? đ??c tìm th?y trong s?n ph?m cu?i cùng. Đó là lý do t?i sao đi?u quan tr?ng là tìm ki?m r??u vang thu?n chay đ?c bi?t.

M?t s? ch?t làm m?n d?a trên đ?ng v?t th??ng đ??c s? d?ng là:

TOFU POKE BOWL RECIPE (VEGAN + EASY) - THE SIMPLE VEGANISTA

gelatin (x??ng đ?ng v?t),
isinglass (cá),
lòng tr?ng tr?ng và albumin tr?ng và
chitosan (v? cua và tôm hùm)
>>> Nh?n đ?nh thêm: https://minhchay.com/buffet-chay/


T?t nhiên, các s?n ph?m thu?n chay không s? d?ng b?t k? lo?i nào trong s? này, nh?ng thay vào đó, không s? d?ng các ch?t làm m?n, đ? r??u t? h?t theo th?i gian ho?c chúng s? d?ng ch?t làm m?n thu?n chay.

M?t s? ch?t làm m?n thân thi?n v?i ng??i ăn chay là:carbon,
diatomaceous trái đ?t,
đ?t sét bentonite và
cao lanh.
>>> Đánh giá thêm: https://www.deviantart.com/vnminhchay/journal/d...

N?i đ? mua r??u vang thu?n chay:

N?u b?n đang mua r??u vang thu?n chay trong c?a hàng đ?a ph??ng c?a b?n, ch? c?n tìm t? "thu?n chay" ho?c "ch?a l?c" trên chai. Đáng bu?n thay, b?n s? nh?n th?y s? l?a ch?n trong m?t siêu th? bình th??ng r?t h?n ch?, đ?c bi?t n?u b?n mu?n mua m?t s?n ph?m h?u c?. M?t c?a hàng h?u c? có th? có l?a ch?n t?t h?n.

M?t m?o hay khác là mua r??u vang thu?n chay tr?c tuy?n. Có r?t nhi?u c?a hàng r??u vang tuy?t v?i tr?c tuy?n, và nh?ng c?a hàng t?t s? có m?t danh m?c cho r??u vang thu?n chay đ? b?n không ph?i m?t hàng gi? đ? xem t?ng mô t? r??u vang.

S? l?a ch?n t?t nh?t c?a b?n là các c?a hàng tr?c tuy?n v? r??u vang h?u c?, vì h?u h?t nh?ng ng??i bán r??u tr?c tuy?n nh? h?n này th?c s? hi?u "vegan" nghĩa là gì và làm h?t s?c mình đ? đáp ?ng nhu c?u c?a ng??i ăn chay mà các c?a hàng bình th??ng th??ng làm.

N?u b?n mu?n bi?t thêm, vui lòng truy c?p trang web c?a tôi đ? bi?t thêm thông tin v? thu?n chay, r??u vang h?u c? và các đ? xu?t c?a tôi v? n?i tìm mua chúng tr?c tuy?n.

>>> Nh?n đ?nh thêm: http://minhchay.com/

minhchay's timeline

There was no update within one week

Bulletin board

Not only send a message, you can paste a photo, or graffiti.
I can write at a time also on the bulletin board of a lot of friends. For more infoPlease take a look at help